Τροποποίηση της υπό στοιχεία 34933 ΕΞ 2022/ 23.8.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto» (Β΄ 4484).

Τροποποίηση της υπό στοιχεία 34933 ΕΞ 2022/ 23.8.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών και Επικρατείας «Λειτουργία της ψηφιακής υπηρεσίας myPhoto» (Β΄ 4484).

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *