ΜΠΟΥΓΑΔΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Λογιστικές & Φοροτεχνικές  Υπηρεσίες Συμβουλευτική

Στο λογιστικό μας γραφείο που βρίσκεται στο Ηράκλειο Κρήτης, δίνουμε προτεραιότητα στην παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών που ανταποκρίνονται στις μοναδικές ανάγκες της επιχείρησής σας. Είμαστε δίπλα σας σε κάθε βήμα, προσφέροντας αξιόπιστες λύσεις και υποστήριξη για την επίτευξη των οικονομικών σας στόχων. Εμπιστευτείτε μας για την ολοκληρωμένη διαχείριση των λογιστικών και φοροτεχνικών σας υποχρεώσεων.

Λάμπρος Μπουγαδάκης | Λογιστικές-Φοροτεχνικές Υπηρεσίες | Συμβουλευτική

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Τι σας προσφέρουμε

Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Φορολογικός Έλεγχος Επιχειρήσεων

Εργασιακά-Μισθοδοτικά Θέματα

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

ΜΠΟΥΓΑΔΑΚΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ

Λογιστικές & Φοροτεχνικές  Υπηρεσίες | Συμβουλευτική

01Λογιστικές & Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

Οι λογιστικές και φοροτεχνικές υπηρεσίες που προσφέρει το λογιστικό μας γραφείο είναι σχεδιασμένες για να καλύψουν πλήρως τις ανάγκες της επιχείρησής σας, ανεξαρτήτως μεγέθους ή κλάδου δραστηριότητας. Με εξειδικευμένη γνώση και πολυετή εμπειρία, παρέχουμε αξιόπιστες λύσεις που σας βοηθούν να διαχειρίζεστε αποτελεσματικά τα οικονομικά σας και να συμμορφώνεστε με τις φορολογικές απαιτήσεις.

Οι κύριες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

1. Τήρηση Βιβλίων: Αναλαμβάνουμε την τήρηση των βιβλίων της επιχείρησής σας με ακρίβεια και συνέπεια, εξασφαλίζοντας ότι όλες οι οικονομικές σας συναλλαγές καταγράφονται σωστά και ενημερώνονται τακτικά.

2. Προετοιμασία και Υποβολή Φορολογικών Δηλώσεων: Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία και υποβολή όλων των φορολογικών δηλώσεων, εξασφαλίζοντας ότι τηρούνται όλες οι προθεσμίες και ότι αξιοποιούνται όλες οι διαθέσιμες φορολογικές εκπτώσεις και απαλλαγές.

3. Συμβουλευτική Φορολογικού Σχεδιασμού: Παρέχουμε στρατηγικές συμβουλές για την ελαχιστοποίηση των φορολογικών επιβαρύνσεων της επιχείρησής σας, με σκοπό τη βελτιστοποίηση της φορολογικής σας θέσης και τη μείωση των κινδύνων από φορολογικούς ελέγχους.

4. Μισθοδοσία: Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση της μισθοδοσίας του προσωπικού σας, εξασφαλίζοντας την ακριβή και έγκαιρη πληρωμή των μισθών και τη συμμόρφωση με τις ισχύουσες εργατικές και ασφαλιστικές νομοθεσίες.

5. Οικονομική Αναφορά και Ανάλυση: Παρέχουμε τακτικές οικονομικές αναφορές και αναλύσεις που σας βοηθούν να κατανοήσετε την οικονομική κατάσταση της επιχείρησής σας και να λάβετε ενημερωμένες αποφάσεις για την πορεία της.

6. Ελεγκτικές Υπηρεσίες: Διενεργούμε εσωτερικούς ελέγχους για την αξιολόγηση της ακρίβειας και της αξιοπιστίας των οικονομικών σας καταστάσεων, διασφαλίζοντας ότι τηρούνται οι βέλτιστες πρακτικές και οι κανονιστικές απαιτήσεις.

7. Υποστήριξη κατά τη Διάρκεια Φορολογικών Ελέγχων: Παρέχουμε πλήρη υποστήριξη σε περίπτωση φορολογικών ελέγχων, από την προετοιμασία των απαιτούμενων εγγράφων μέχρι την εκπροσώπηση ενώπιον των φορολογικών αρχών.

 

02Φορολογικός Έλεγχος Επιχειρήσεων

Οι υπηρεσίες φορολογικού ελέγχου επιχειρήσεων που παρέχει το λογιστικό μας γραφείο είναι σχεδιασμένες για να διασφαλίσουν την πλήρη συμμόρφωση της επιχείρησής σας με τη φορολογική νομοθεσία και να ελαχιστοποιήσουν τον κίνδυνο προστίμων και κυρώσεων. Με την εμπειρία και την εξειδίκευση των επαγγελματιών μας, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις που καλύπτουν κάθε πτυχή του φορολογικού ελέγχου.

Οι βασικές υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

1. Προετοιμασία για Φορολογικούς Ελέγχους: Αναλαμβάνουμε την προετοιμασία όλων των απαραίτητων εγγράφων και στοιχείων πριν από την έναρξη του φορολογικού ελέγχου, διασφαλίζοντας ότι όλα είναι σε τάξη και συμμορφωμένα με τις απαιτήσεις των φορολογικών αρχών.

2. Διενέργεια Εσωτερικών Φορολογικών Ελέγχων: Πραγματοποιούμε εσωτερικούς φορολογικούς ελέγχους για να εντοπίσουμε τυχόν αδυναμίες ή παραλείψεις στις φορολογικές δηλώσεις και διαδικασίες της επιχείρησής σας, προλαμβάνοντας πιθανά προβλήματα πριν από έναν επίσημο έλεγχο.

3. Συμβουλευτική Υποστήριξη και Καθοδήγηση: Παρέχουμε συνεχή συμβουλευτική υποστήριξη και καθοδήγηση καθ' όλη τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου, απαντώντας σε ερωτήματα και παρέχοντας εξηγήσεις στις φορολογικές αρχές.

4. Ανασκόπηση και Βελτίωση Διαδικασιών: Ανασκοπούμε και προτείνουμε βελτιώσεις στις εσωτερικές διαδικασίες και πολιτικές της επιχείρησής σας, προκειμένου να διασφαλίσουμε ότι είναι σύμφωνες με τις φορολογικές διατάξεις και κανονισμούς.

5. Υποβολή Διορθωτικών Δηλώσεων: Σε περίπτωση που εντοπιστούν λάθη ή παραλείψεις κατά τη διάρκεια του φορολογικού ελέγχου, αναλαμβάνουμε την προετοιμασία και υποβολή διορθωτικών δηλώσεων για την αποκατάσταση της συμμόρφωσης.

6. Διαχείριση Επικοινωνίας με Φορολογικές Αρχές: Αναλαμβάνουμε την επικοινωνία και τη διαχείριση όλων των επαφών με τις φορολογικές αρχές εκ μέρους της επιχείρησής σας, διασφαλίζοντας μια ομαλή και αποτελεσματική διαδικασία ελέγχου.

7. Συμβουλευτική για Φορολογικό Σχεδιασμό: Παρέχουμε συμβουλές για τον φορολογικό σχεδιασμό της επιχείρησής σας, βοηθώντας σας να ελαχιστοποιήσετε τις φορολογικές επιβαρύνσεις και να μεγιστοποιήσετε τα οφέλη από τις διαθέσιμες φορολογικές ρυθμίσεις.

 

03Εργασιακά-Μισθοδοτικά Θέματα

Οι υπηρεσίες που προσφέρει το λογιστικό μας γραφείο στα εργασιακά και μισθοδοτικά θέματα έχουν στόχο να διασφαλίσουν ότι η επιχείρησή σας συμμορφώνεται πλήρως με την εργατική νομοθεσία και τις κανονιστικές απαιτήσεις, ενώ παράλληλα διατηρεί μια ομαλή και αποδοτική διαχείριση της μισθοδοσίας. Με την εξειδίκευση και την εμπειρία μας, προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για την αποτελεσματική διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού σας.

Οι κύριες υπηρεσίες μας περιλαμβάνουν:

1. Διαχείριση Μισθοδοσίας: Αναλαμβάνουμε την πλήρη διαχείριση της μισθοδοσίας της επιχείρησής σας, διασφαλίζοντας την ακριβή και έγκαιρη πληρωμή των μισθών, την έκδοση αποδείξεων πληρωμής και τη διαχείριση των παρακρατήσεων και εισφορών.

2. Συμμόρφωση με Εργατική Νομοθεσία: Παρέχουμε συμβουλές και καθοδήγηση για τη συμμόρφωση της επιχείρησής σας με την ισχύουσα εργατική νομοθεσία, εξασφαλίζοντας ότι τηρούνται όλες οι απαιτήσεις και αποφεύγονται νομικές επιπλοκές.

3. Υποστήριξη σε Εργασιακά Θέματα: Παρέχουμε υποστήριξη σε όλα τα εργασιακά θέματα, από την κατάρτιση και την τροποποίηση των συμβάσεων εργασίας μέχρι την επίλυση εργασιακών διαφορών και την παροχή νομικών συμβουλών.

4. Διαχείριση Παροχών και Επιδομάτων: Αναλαμβάνουμε τη διαχείριση των παροχών και επιδομάτων του προσωπικού σας, διασφαλίζοντας την ορθή εφαρμογή των πολιτικών της επιχείρησής σας και την τήρηση των νόμιμων υποχρεώσεων.

5. Έκδοση και Υποβολή Δηλώσεων: Αναλαμβάνουμε την έκδοση και υποβολή όλων των απαραίτητων δηλώσεων προς τις φορολογικές και ασφαλιστικές αρχές, όπως ΕΦΚΑ, ΑΠΔ, και λοιπές εργασιακές δηλώσεις.

6. Αναφορές και Στατιστικά Στοιχεία: Παρέχουμε τακτικές αναφορές και στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη μισθοδοσία και τις εργασιακές δαπάνες της επιχείρησής σας, βοηθώντας σας να έχετε μια σαφή εικόνα του κόστους και της αποδοτικότητας του ανθρώπινου δυναμικού σας.

7. Συμβουλευτική για Ανθρώπινο Δυναμικό: Προσφέρουμε στρατηγικές συμβουλές για τη διαχείριση και την ανάπτυξη του ανθρώπινου δυναμικού σας, βοηθώντας σας να δημιουργήσετε ένα υγιές και παραγωγικό εργασιακό περιβάλλον.

 

04Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

Οι συμβουλευτικές υπηρεσίες που παρέχονται από το λογιστικό μας γραφείο είναι σχεδιασμένες να υποστηρίξουν την ανάπτυξη και την επιτυχία της επιχείρησής σας. Προσφέρουμε μια ευρεία γκάμα υπηρεσιών που καλύπτουν όλες τις ανάγκες σας, από τη στρατηγική οικονομική καθοδήγηση μέχρι την καθημερινή λογιστική διαχείριση. Είτε είστε μια νέα επιχείρηση που ξεκινάει τώρα είτε μια καθιερωμένη εταιρεία που επιθυμεί να βελτιστοποιήσει τις λειτουργίες της, οι ειδικοί μας είναι εδώ για να σας βοηθήσουν.

Οι κύριες συμβουλευτικές μας υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

1. Οικονομικός Προγραμματισμός και Ανάλυση: Παρέχουμε στρατηγικές κατευθύνσεις για την αποτελεσματική διαχείριση των οικονομικών της επιχείρησής σας. Αναλύουμε τα οικονομικά δεδομένα και προσδιορίζουμε τάσεις, παρέχοντας σας τη δυνατότητα να λαμβάνετε ενημερωμένες αποφάσεις.

2. Διαχείριση Κεφαλαίου Κίνησης: Βοηθάμε στη βελτίωση της διαχείρισης των εισπρακτέων και πληρωτέων λογαριασμών, εξασφαλίζοντας ότι η επιχείρησή σας διατηρεί την απαραίτητη ρευστότητα για να λειτουργεί ομαλά.

3. Φορολογικός Σχεδιασμός και Συμβουλευτική: Παρέχουμε εξειδικευμένες συμβουλές για τη βελτιστοποίηση της φορολογικής σας θέσης. Στόχος μας είναι να μειώσουμε τις φορολογικές υποχρεώσεις σας και να εξασφαλίσουμε τη συμμόρφωσή σας με την ισχύουσα νομοθεσία.

4. Επιχειρηματική Στρατηγική και Ανάπτυξη: Συμβουλεύουμε για την ανάπτυξη μακροπρόθεσμων στρατηγικών που θα σας βοηθήσουν να επιτύχετε τους επιχειρηματικούς σας στόχους. Εντοπίζουμε ευκαιρίες για επέκταση και ανάπτυξη, βοηθώντας σας να προσαρμοστείτε στις μεταβαλλόμενες συνθήκες της αγοράς.

5. Εσωτερικός Έλεγχος και Διαχείριση Κινδύνων: Σχεδιάζουμε και εφαρμόζουμε διαδικασίες εσωτερικού ελέγχου για να διασφαλίσουμε την αποτελεσματική λειτουργία της επιχείρησής σας και την ελαχιστοποίηση των κινδύνων.

6. Αναδιοργάνωση και Αναδιάρθρωση: Παρέχουμε υποστήριξη σε περιπτώσεις αναδιοργάνωσης της επιχείρησής σας, βοηθώντας σας να βελτιώσετε την αποδοτικότητα και την κερδοφορία μέσω της αναδιάρθρωσης των επιχειρησιακών διαδικασιών και των οικονομικών δομών.