Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ.35161/16.06.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Α) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Β) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών “αντικινήτρων” για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Γ) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών. Δ) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών» (Β΄ 3020), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ.53768/22.09.2022 (Β΄ 5026), Γ1α/Γ.Π.οικ.69012/1.12.2022 (Β΄ 6300), Γ1α/Γ.Π.οικ.18302/27.03.2023 (Β΄ 2126) και Γ1α/ Γ.Π.οικ.60731/16.11.2023 (Β΄ 6560) όμοιες αποφάσεις – Εκ νέου μετάθεση του χρόνου έναρξης του συστήματος συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό και του χρόνου έναρξης του συστήματος συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών.

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ.35161/16.06.2022 κοινής απόφασης των Υπουργών Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας «Α) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την ενθάρρυνση εγγραφής των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Β) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών “αντικινήτρων” για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό. Γ) Καθορισμός και εξειδίκευση κινήτρων για την τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών. Δ) Καθορισμός και εξειδίκευση συνεπειών «αντικινήτρων» για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών» (Β΄ 3020), όπως τροποποιήθηκε με τις υπό στοιχεία Γ1α/Γ.Π.οικ.53768/22.09.2022 (Β΄ 5026), Γ1α/Γ.Π.οικ.69012/1.12.2022 (Β΄ 6300), Γ1α/Γ.Π.οικ.18302/27.03.2023 (Β΄ 2126) και Γ1α/ Γ.Π.οικ.60731/16.11.2023 (Β΄ 6560) όμοιες αποφάσεις – Εκ νέου μετάθεση του χρόνου έναρξης του συστήματος συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη εγγραφή των πολιτών σε Προσωπικό Ιατρό και του χρόνου έναρξης του συστήματος συνεπειών («αντικινήτρων») για τη μη τήρηση της διαδικασίας του συστήματος παραπομπών.

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *