Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.)» (Β΄ 3617).

Τροποποίηση της υπό στοιχεία Α. 1085/2023 απόφασης του Διοικητή της Α.Α.Δ.Ε. με θέμα «Πιστοποιητικό του άρθρου 54Α του Ν. 4987/2022 (πιστοποιητικό ΕΝ.Φ.Ι.Α.)» (Β΄ 3617).

Tags: No tags

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *